Privacy Statement

Evius Arbeidsrecht Advocaten biedt juridische ondersteuning bij alle aspecten van het arbeidsrecht. Wijhechten grote waarde aan uw privacy. In dit Privacy Statement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij geven daarmee uitvoering aan onze informatieplicht aan de betrokkene(n) van wie wij gegevens verwerken.

Het wettelijk kader
Op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens handelt Evius Arbeidsrecht Advocaten conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de EU-verordening die de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangt vanaf 25 mei 2018. Wij verwerken alleen persoonsgegevens in overeenstemming met de gerechtvaardigde belangen en indien en voor zover dat noodzakelijk is.

Wat zijn persoonsgegevens?
Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. De combinatie van naam, geboortedatum, contactgegevens en pasfoto zijn dus allemaal persoonsgegevens. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Evius Arbeidsrecht Advocaten verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens indien en voor zover die verwerking noodzakelijk is. Wij verwerken persoonsgegevens van cliënten, van medewerkers en van (andere) zakelijke relaties. Deze persoonsgegevens verwerken wij omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt of in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen (waaronder wederpartijen) aan ons kenbaar zijn gemaakt of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Evius Arbeidsrecht Advocaten verwerkt persoonsgegevens uitsluitend met inachtneming van de gronden zoals genoemd in de AVG, te weten: een wettelijke verplichting, de uitvoering van een overeenkomst, verkregen toestemming, een gerechtvaardigd belang.

Evius Arbeidsrecht Advocaten verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Gegevens die noodzakelijk zijn voor de behandeling van een zaak
Om u van dienst te kunnen zijn verzamelen wij onder meer, uw voorletters, uw (achter)naam, adres, postcode, woon- of vestigingsplaats, telefoonnummer, e-mailadres, functietitel, bankrekeningnummer en geboortedatum. 

Gegevens in verband met bezoek aan onze website
Evius Arbeidsrecht Advocaten verwerkt slechts die persoonsgegevens die door bezoekers van de website zelf aan ons ter beschikking worden gesteld, bijvoorbeeld nadat een bezoeker het webformulier heeft ingevuld of deze heeft geaccepteerd. 

Op de website van Evius Arbeidsrecht Advocaten zijn buttons en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, LinkedIn of Facebook. Wij houden geen toezicht op en zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het Privacy Statement van die derden te lezen.

Evius Arbeidsrecht Advocaten houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door ons verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website van Evius Arbeidsrecht Advocaten te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op onze website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

De website van Evius Arbeidsrecht Advocaten maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor is omschreven. Evius Arbeidsrecht Advocaten heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Gegevens die worden verzameld voor marketing- en communicatiedoeleinden
Evius Arbeidsrecht Advocaten verzamelt persoonsgegevens zoals (achter)naam, adres, postcode, woon- of vestigingsplaats, telefoonnummer en e-mailadres voor marketingdoeleinden en voor de verzending van onze nieuwsbrieven en voor bijeenkomsten, workshops enzovoorts. Indien u zich voor een bijeenkomst of workshop wilt aanmelden, vragen wij u om de hiervoor genoemde gegevens aan ons door te geven. 

Gegevens voor een sollicitatieprocedure
In het kader van sollicitatieprocedures verwerken wij gegevens die door een sollicitant zijn aangeboden, waaronder contactgegevens, een CV, cijferlijst en sollicitatiebrief. Deze informatie verwijderen wij uiterlijk vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure, tenzij de sollicitant bij Evius Arbeidsrecht Advocaten in dienst treedt of als de sollicitant ons expliciet toestemming geeft om de informatie langer te bewaren. 

Waarom hebben wij persoonsgegevens nodig?
Evius Arbeidsrecht Advocaten heeft persoonsgegevens nodig om haar werk goed te kunnen uitvoeren en om afspraken (overeenkomsten) te kunnen nakomen. Wij gebruiken deze gegevens voor:

 • het verlenen van onze juridische diensten zoals adviseren, het uitvoeren van overeenkomsten en procederen;
 • de vervaardiging, verzending en inning van onze declaraties (debiteurenbeheer);
 • marketing en communicatiedoeleinden, zoals de toezending van nieuwsbrieven, het uitnodigen voor bijeenkomsten en het doen van onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening;
 • het afhandelen van geschillen en klachten;
 • het nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • het verwerken van sollicitaties.
   

Hoe gebruiken en beveiligen wij persoonsgegevens?
Evius Arbeidsrecht Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Als wij gebruik maken van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Evius Arbeidsrecht Advocatenin het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken maken over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Geheimhouding en toegang tot gegevens
Alleen medewerkers die het echt nodig hebben voor hun werk hebben toegang tot persoonsgegevens en mogen deze inzien en verwerken voor zover nodig en met inachtneming van de geldende privacy regels. Zij gaan hier zorgvuldig mee om en zijn gebonden aan geheimhoudingsplicht.

Bewaartermijnen
Evius Arbeidsrecht Advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van de wet is vereist.

Gegevens delen met derden
Evius Arbeidsrecht Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan de waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht vanEvius Arbeidsrecht Advocaten, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Evius Arbeidsrecht Advocatenuw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde derden ten behoeve van een second opinion of deskundigenonderzoek.

Worden uw gegevens buiten de EU gebracht?
Evius Arbeidsrecht Advocaten heeft als uitgangspunt om persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken. Aangezien de AVG van toepassing is binnen de EU, kan daarmee in beginsel altijd een passend beschermingsniveau verzekerd worden.

Welke rechten heeft u?
U heeft op grond van de AVG onder meer de volgende rechten: 

Recht op informatie
Voor dat doel is dit Privacy Statement opgesteld. 

Verzoeken om inzage
Verzoeken tot inzage kunnen schriftelijk per post of per e-mail (administratie@evius.nl) worden ingediend bij Evius Arbeidsrecht Advocaten. Als een verzoek tot inzage wordt gedaan, krijgt de verzoeker een volledig overzicht van de verwerkte gegevens, de herkomst van de gegevens, de ontvangers van de gegevens en de doelen van de verwerking van de gegevens. 
De navolgende gegevens worden niet door Evius Arbeidsrecht Advocaten overlegd:

 • persoonlijke werkaantekeningen en notities voor intern gebruik;
 • persoonsgegevens van derden;
 • persoonsgegevens die worden gebruikt in het kader van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten en andere gevallen genoemd in de uitzonderingen in (art. 23 van) de AVG.

Voordat een verzoek tot inzage in behandeling wordt genomen, moet u zich eerst hebben geïdentificeerd. U kunt dit doen door langs te komen en een ID kaart of paspoort (het origineel) te tonen. Als de betrokkene jonger is dan 16 jaar of niet handelingsbevoegd, dan moet het verzoek worden ingediend door de wettelijke vertegenwoordiger. Het verzoek tot inzage wordt binnen vier weken beantwoord.

Het recht van correctie
Indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen. U kunt daartoe een schriftelijk verzoek per post of per e-mail (administratie@evius.nl) doen.

Het recht op beperking van verwerking
Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens wilt beperken, bijvoorbeeld nadat u een verzoek om rectificatie hebt gedaan of nadat u bezwaar hebt gemaakt, kunt u daar schriftelijk per post of per e-mail (administratie@evius.nl) om verzoeken.

Het recht van verwijdering
Indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor wij de gegevens hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier is een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor onder andere de Belastingdienst.

Recht van verzet
In verband met persoonlijke bijzondere omstandigheden kan een betrokkene in bij de wet geregelde gevallen verzet aantekenen tegen de verwerking van bepaalde gegevens. 
Het verzoek dient schriftelijk per post of per e-mail (administratie@evius.nl) en gemotiveerd te worden ingediend bij Evius Arbeidsrecht Advocaten. Wij beslissen binnen vier weken na ontvangst van het verzoek of het verzet gerechtvaardigd is. Indien het verzet gerechtvaardigd is, beëindigen wij direct de verwerking. Evius Arbeidsrecht Advocaten is niet verplicht gehoor te geven aan een verzet als het verstrekken van gegevens door Evius Arbeidsrecht Advocaten wettelijk verplicht is.

Het recht van dataportabiliteit
Op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben, overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van uw toestemming of op grond van een overeenkomst. 

Het recht om uw toestemming in te trekken
Gegevens die met uw toestemming worden verwerkt, worden niet langer verwerkt nadat u uw toestemming schriftelijk per post of per e-mail (administratie@evius.nl) hebt ingetrokken.

Het recht van bezwaar:
Indien wij gegevens verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing hebt u altijd het recht van bezwaar.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als privacy toezichthouder. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Evius Arbeidsrecht Advocaten kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. De meest actuele versie van ons Privacy Statement staat op onze website. Wij adviseren u daarom om onze website regelmatig te raadplegen. 

Vragen en contact
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en over dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen:

Evius Arbeidsrecht Advocaten
Kerkenbos 1063 J 
6546 BB Nijmegen 
088-1970200 
administratie@evius.nl

Dit Privacy Statement is op 22 mei 2018 vastgesteld.