Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdracht:                   
een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW en verder.

Opdrachtgever:
de (rechts)persoon die aan opdrachtnemer de opdracht verstrekt tot het verlenen van rechtsbijstand, juridisch advies en/of overige rechtshulp

Opdrachtnemer:
de maatschap Evius Arbeidsrecht Advocaten
 

2. Toepasselijkheid

 1. Evius Arbeidsrecht Advocaten is een maatschap naar Nederlands recht waarvan Evelin Bueters en Eva van Otterloo de oprichters zijn (KvK nummer: 60769432).
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt verleend aan Evius Arbeidsrecht Advocaten  vervolgopdrachten, gewijzigde en aanvullende opdrachten daaronder begrepen.
 3. Rechtspersonen en personen voor wiens handelen of nalaten Evius Arbeidsrecht aansprakelijk kan zijn (zoals door Evius Arbeidsrecht Advocaten ingeschakeld derden) kunnen zich ook op deze algemene voorwaarden beroepen.
 4. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden worden bij deze uitdrukkelijk van de hand gewezen.
   

3. Opdracht

 1. Alle opdrachten worden geacht te zijn verstrekt aan de maatschap Evius Arbeidsrecht Advocaten, ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat de opdracht door een bepaald persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 lid 1 BW wordt bij deze uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Evius Arbeidsrecht Advocaten verricht haar werkzaamheden uitsluitend ten behoeve van haar opdrachtgever(s). Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden.
   

4. Aansprakelijkheid

 1. Evius Arbeidsrecht Advocaten heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij AIG, die voldoet aan de regels die daaraan door de Nederlandse Orde van Advocaten worden gesteld. Op eerste verzoek wordt aan een belanghebbende kosteloos een kopie van de polis en van de polisvoorwaarden verstrekt. De aansprakelijkheid van Evius Arbeidsrecht Advocaten is beperkt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in het betreffende geval wordt uitbetaald te vermeerderen met het eigen risico van Evius Arbeidsrecht Advocaten van € 1000,00 en is gemaximeerd op een bedrag van € 500.000,00 per aanspraak en op € 1.000.000,00 per verzekeringsjaar.
 2. Indien en voor zover de in lid a bedoelde verzekering geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Evius Arbeidsrecht Advocaten in de betreffende zaak in de drie maanden voorafgaand aan de aansprakelijkheidsstelling door opdrachtnemer in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 15.000,00.
 3. Evius Arbeidsrecht Advocaten zal indien en voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, vooraf overleggen over de inschakeling van derden. Evius Arbeidsrecht Advocaten is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden.
   

5. Honorarium en verschotten

 1. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken, is het honorarium van Evius Arbeidsrecht Advocaten gelijk aan de bestede tijd te vermenigvuldigen met het geldende uurtarief. Kosten die niet in het honorarium zijn inbegrepen, zoals (maar niet uitsluitend) reiskosten, griffierechten, deurwaarderskosten, koerierskosten, vertaalkosten en de kosten van ingeschakelde derden komen ook voor rekening van opdrachtgever. Het honorarium wordt steeds vermeerderd met omzetbelasting.
 2. Evius Arbeidsrecht Advocaten is bevoegd om de geldende (uur)tarieven per 1 januari van elk jaar aan te passen. De nieuwe (uur)tarieven worden vanaf dat tijdstip ook in lopende zaken in rekening gebracht.
 3. Evius Arbeidsrecht Advocaten is bevoegd om de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt in beginsel verrekend met de laatste declaratie.
   

6. Facturering en betaling declaraties

 1. De declaraties dienen zonder korting en/of verrekening te worden voldaan binnen 14 dagen na de factuurdatum middels bijschrijving op de bankrekening van Evius Arbeidsrecht Advocaten. In geval van overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en een vertragingsrente in de vorm van de wettelijke rente verschuldigd. Alle kosten die Evius Arbeidsrecht Advocaten moet maken in verband met de niet tijdige betaling van de declaraties komen voor rekening van opdrachtgever.
 2. Evius Arbeidsrecht Advocaten is bevoegd om de werkzaamheden op te schorten dan wel te beëindigen indien de declaraties niet tijdig worden betaald.
   

7. Overig

 1. Opdrachtnemer is bevoegd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op de werkzaamheden voortvloeiend uit nieuwe opdrachten en op de werkzaamheden van lopende opdrachten met ingang van het moment waarop de wijziging(en) ingaat (ingaan). Opdrachtnemer stelt opdrachtgever in dat geval van de wijziging(en) in kennis.
 2. Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Evius Arbeidsrecht Advocaten is Nederlands recht van toepassing.
 3. Evius Arbeidsrecht Advocaten heeft een kantoorklachtenregeling dat op eerste verzoek en kosteloos aan de opdrachtgever verstrekt zal worden.
 4. Geschillen die voortvloeien uit en/of verband houden met een met Evius Arbeidsrecht Advocaten gesloten overeenkomst van opdracht worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland.
 5. Alle vorderingsrechten en overige bevoegdheden die voortvloeien uit en/of verband houden met een met Evius Arbeidsrecht Advocaten gesloten overeenkomst van opdracht, vervallen in ieder geval één jaar na het tijdstip waarop Opdrachtgever bekend werd of kon zijn met dat vorderingsrecht dan wel die bevoegdheid.